chodniej

Pewną szansą dla redukcji niedożywienia w krajach rozwijających się może być zmiana światowego modelu spożycia i produkcji żywności. Chodzi o to, aby ograniczyć produkcję i spożycie mięsa na rzecz zwiększenia spożycia białka roślinnego. Zwolennicy takiego poglądu przytaczają następujące argumenty:
– zwierzęta hodowane na mięso zużywają tyle pasz zbożowych, że wystarczyłoby to na wyżywienie ok. 2 mld ludzi (jedna trzecia obecnej populacji światowej),
– zużywane na pasze zboża niektóre kraje rozwinięte importują z krajów rozwijających się, zwiększając ich deficyt żywnościowy,
– produkcja 1 kg wołowiny wymaga w USA zużycia ok. 7 kg zbóż i ok. 7000 dm3 wody,
– produkcja zwierzęca na skalę przemysłową obciąża znacznie środowisko naturalne (w USA dział hodowlany generuje 130 razy więcej zanieczyszczeń niż cała ludność tego kraju – chodzi głównie o metan, zaliczany do gazów cieplarnianych).

Inny pomysł na poprawę sytuacji żywieniowej świata wiąże się z koniecznością ograniczenia strat żywności w wyniku niewłaściwego jej przechowywania. Ocenia się, że z tego powodu traci się ok. 30% pierwotnej produkcji roślinnej oraz do 40% owoców i warzyw. Straty te, bardzo znacząco może zmniejszyć rozwój przechowalnictwa chłodniczego.

Bardzo długo można przechowywać produkty spożywcze w stanie zamrożonym. Zamrożenie jest typową metodą, w której przedłużenie trwałości pod względem mikrobiologicznym następuje dzięki zahamowaniu wzrostu drobnoustrojów (chłodzenie jedynie spowalnia ich wzrost). Przykładowe temperatury graniczne dla różnych drobnoustrojów to w przypadku:
– bakterii -8oC,
– drożdży -12oC,
– pleśni -18oC .
Istotną rolę w bezpieczeństwie mikrobiologicznym żywności odgrywa tzw. “łańcuch chłodniczy” od produkcji, poprzez procesy magazynowania i transportu, do lodówki w domu konsumenta. W dalszej części scharakteryzowano środki transportu chłodniczego i podstawowe zagadnienia związane z ich jakością.

Temperatura produktów załadowywanych do nadwozia nie może w sposób istotny różnić się od temperatury w której produkt winien być przemieszczany. Do załadunku musi być przygotowana nie tylko żywność, ale również pojazd. Procedurę przygotowania pojazdu do transportu żywności zamrożonej przedstawiono poniżej. Zalecenia przy przewozie żywności zamrożonej (podawane wartości temperatur odnoszą się do przypadku, gdy żywność transportowana jest w temperaturze -18oC), wg:
– schładzać przestrzeń ładunkową przed załadunkiem do temperatury nie wyższej niż -12oC,
– przemieszczać mrożoną żywność w momencie, gdy środek transportu jest przygotowany do załadunku,
– ładować produkty bezpośrednio do pojazdu,
– sprawdzić temperaturę produktów bezpośrednio przed załadunkiem,
– nie ustawiać mrożonych produktów bezpośrednio na podłodze lub przy ścianach pojazdu, ponieważ uniemożliwia to cyrkulację powietrza,
– prowadzić rejestrację temperatury w przestrzeni ładunkowej podczas transportu; w przypadku niedopuszczalnego jej wzrostu winny zadziałać sygnały alarmowe,
– dokonać pomiaru temperatury dostarczonych produktów po ich rozładunku,
– przestrzeń ładunkowa przy przewozie produktów na krótkie odległości może być schładzana do temperatury -18oC przy użyciu suchego lodu,
– przeznaczoną do transportu żywność przechowywać w temperaturach od -18oC do -12oC (w nie schłodzonych pomieszczeniach żywność winna być nie dłużej, niż jest to niezbędne),
– przewiezioną partię produktów należy jak najszybciej umieścić w temperaturze -18oC,
– przewozy dystrybucyjne tak organizować, aby wyroby mrożone znajdowały się w sieci dystrybucji najkrócej jak to tylko jest możliwe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s